ជនជាតិចិនមួយក្រុមចាក់សម្លាប់គ្នាយ៉ាងសាហាវនៅក្នុងកាស៊ីណូក្រុងប៉ោយប៉ែត

ក្រុងប៉ោយប៉ែត៖
ជនជាតិចិនមួយក្រុមបានកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាយ៉ាងសាហាវ នៅក្នុងកាស៊ីណូ មួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត កាលពីថ្ងៃ ៧ ខែមករា Continue reading